Home

Geloofsverhaal betekenis

Met wie en waarom - GeloofinGesprek

 1. Vrede, harmonie en verbondenheid ontstaat daar waar een gemeenschappelijke noemer in staat is verschillen in overtuiging te overbruggen en samen te brengen. Deze gemeenschappelijke noemer is onze persoonlijke ervaring van het geloof. Het persoonlijke geloofsverhaal van ieder mens heeft alles in zich om te verbeelden en te verbinden
 2. 7. Een paar mogelijke onderwerpen voor een persoonlijk geloofsverhaal zijn: - hoe ben je tot geloof gekomen - wat betekent het geloof voor je, in je leven, hoe heeft het je leven gekleurd, (eventueel een enkel hoogtepunt noemen), - wat betekent de geloofsgemeenschap waar je toe behoort voor jou? 1/2 Contact: redactie@geloofsgesprekken.n
 3. Onze vroede voorvaderen hadden het vaak over; de vreze des Heren wat ik als kind altijd interpreteerde als bang zijn voor, maar nu denk ik dat het veel meer respect voor God hebben betekent. Ik heb moeten leren om God niet naar mijn hand te willen zetten of voor mijn karretje te willen spannen, ook niet t.a.v. mijn eigen leven
 4. Dat geloofsverhaal wil ik graag delen met jonge mensen: de exodus en de kruisiging en opstanding hebben met mij persoonlijk te maken. Ik heb de bevrijding ervaren en zie de belofte van een leven in vrijheid geregeld weer opduiken in mijn leven
 5. Een geloofsverhaal betekent trouwens dat het niet gaat om een verhaal over uiterlijke feiten, maar om een innerlijke geloofservaring. De bijbelse mens was het gewoon om innerlijke geloofservaringen te verhalen met uiterlijke beelden

Er is een boel flexibiliteit over bepaalde aspectenvan het geloof, en veel meningsverschil over allerlei details, maar die flexibiliteit is ingebouwd in een georganiseerd systeem van geloof dat Jodendom is. Echter, veel mensen die zichzelf Jood noemen, geloven helemaal niet in die godsdienst! Meerdan de helft. De Hebreeuwse Bijbel begint met twee scheppingsverhalen in Genesis, waarin God de wereld inclusief alle dieren, planten en de mens schiep. De twee verhalen beslaan grofweg hoofdstuk 1 en 2 van Genesis

Apostel komt uit het Grieks en betekent: gezondene, iemand met een boodschap of missie. De missie van het Apostolisch Genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving. Voor leden van het genootschap betekent apostolisch zijn daarom liefdevol leven vanuit een gevoel van verbondenheid met alles wat is. Wat is jullie ideaal De term 'volwassendoop' is ongelukkig, want ook gelovige kinderen kunnen gedoopt worden; beter is de term 'gelovigendoop'. Geen doop zonder bekering (Handelingen 2:38,41) - zo was het al bij de doop van Johannes (Marcus 1:4) - geen doop zonder geloof (Marcus 16:16), geen doop zonder discipelschap (Matteüs 28:19)

Een geloofsverhaal - Renzo Verwer, blogger/auteu

Veertig - Magazine OnderWe

 1. Wie probeert het woord 'god' betekenis te geven vanuit het bijbelse gerechtigheidsvisioen (politieke betekenis dus), moet wel vervreemden van dit nog altijd gangbare rooms-katholicisme. Groeiend inzicht in de politieke strekking van het bijbelse geloofsverhaal bracht ons op allerlei vragen tegelijk
 2. Rembrandts eigen geloofsverhaal. Rembrandt neemt een eigen plaats in als het gaat over Protestanten en hun beelden. Het zoeken van een betekenis van een tekst in de ene situatie en die betekenisvol overbrengen naar een andere situatie is ingewikkelder dan het lijkt
 3. Die mooie initiatieven in de parochie en dat geloofsverhaal kun je laten zien op de Open Kerkendag. Het Bisdom Magazine dat wordt gemaakt brengt het concreet in beeld. Niet in de laatste plaats ook de maatschappelijke betekenis van de geloofsgemeenschap. Het is zoals paus Franciscus zegt: je moet vanuit je kerk naar de mensen
 4. Op zaterdag 7 november 2015 heeft de Van Oosbreestichting in Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd waarin de aanwezigen onder leiding van enkele inleiders op zoek gingen naar de betekenis van de begrippen religie, humanisme en zingeving en naar de overlap van deze drie begrippen. De vier inleiders waren
 5. prachtig oud geloofsverhaal dat ook voor ons betekenis heeft. Dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis mogen we begrijpen als een potentie in de mens, een scheppende kracht om verder te gaan met wat God begon. In de brief aan de Efeziërs worden we opgeroepen om niet vervreemd van God te leven maar om ons oude mens-zijn af te legge
 6. Woorden brengen in beweging. Er zijn woorden die ons tot daden dringen, of te denken geven, die ons verwarmen of ergeren. Woorden zijn zelf ook in voortdurende beweging. Sommige komen op, andere verdwijnen weer. Woorden kunnen van betekenis veranderen, ook van vorm. De maatschappij verandert en wij veranderen mee, dus ook onze taal

Sprak je vroeger van het 'doen' of het 'geven' van de Geestelijke Oefeningen, in het spraakgebruik kregen deze woorden een heel andere betekenis. Spiritualiteit was niet langer een systeem of een sjabloon dat op velen kon worden toegepast: als je vertrouwd raakte met de inhoud van deze Oefeningen, werden ze een manier van doen voor jou zelf, geïntegreerd in jouw eigen levenswijze en. Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX Geloofsverhaal ontbreekt en dat maakt ze kwetsbaar voor huidige marktcondities om in het hier en nu bewijzen te leveren en kwetsbaar op basis van prestaties uit het verleden Ik ben als aanhanger van de eerste groep erg benoeuwd naar de inschatting van de productie-omzet in het 2de kwartaal van 2021. Voor het gemak geef ik hierbij de omzetten gedurende de jaren 2017 t. Ons het gisteraand 'n doop gevier en gedink oor hoe ons geloofsverhaal 'n soeke na betekenis moet wees eerder as 'n soeke na geluk! # relevantcommunity Photocred: @deckerphotographer. Relevant Community. March 18 · You are invited to this Sunday's service

- wat betekent het geloof voor me in mijn leven, hoe heeft het m'n leven gestuurd, (eventueel kan een enkel hoogtepunt genoemd worden). De gespreksleider kan als eerste zijn/haar geloofsverhaal vertellen en vraagt wie als tweede wil spreken. Er zijn altijd wel mensen in een groep die het snel oppikken Genesis 1:1-2:4a heeft dus alle kenmerken van een geloofsverhaal en daarom heeft het absoluut geen zin om het tegen allerlei wetenschappelijke theorieën in te zetten of dit ook andersom te doen. In plaats van een debat tussen godsdienst en wetenschap is het veel zinvoller om de vraag te stellen in hoeverre het scheppingsverhaal nog relevant kan zijn in de 21ste eeuw

Verschijning aan Thomas - HOLYHOME

10 als geloofsverhaal: geloofsweergave van gebeurtenissen en de samenhang tussen gebeurtenissen in daarvoor destijds gebruikelijke vormen 11 als er een rol in gaat vervullen en van daaruit zicht krijgt op wat het verhaal voor hem betekent. Genres Geloofsverhaal | Bidden bij Bethesda 'Omgaan met ziekte en pijn als genezing uitblijft' Vanuit dit verhaal neemt Joni je in dit 31-dagen-boek mee op een ontdekkingstocht naar de betekenis van genezing. Ze maakt duidelijk dat de genezing die bij God te vinden is verder reikt en dieper gaat dan lichamelijke genezing Deze reflectie van Denise Hoedt over zelfdoding en het christelijke geloofsverhaal verscheen in Rondom Gezin, 29(2008)2,37-43. denken dat God een of andere mysterieuze goddelijke bedoeling met ons lijden heeft. We moeten ook niet denken dat onze ervaring van lijden en verlies betekent dat God ons heeft verlaten

Dat betekent ook dat wij eigenlijk niets kunnen zeggen over het leven van jezus, Ze schrijven geengeschiedenis, maar een geloofsverhaal. Ze zoeken alle vier naar de betekenis van Jezus die maar 33 jaar geworden is en toch steeds weer mensen aanspreekt De oorspronkelijke betekenis van de woorden 'compassie' en 'sympathie' is dus 'medeleven', een veel ruimer begrip dan het huidige spraakgebruik doet vermoeden. Het Engelse compassion, en daardoor ook het Nederlandse 'compassie', werd populair door de onvermoeibare ijver van de Britse auteur Karen Armstrong, die in 2009 het initiatief nam voor het Charter for Compassion Waarom bestaat de functienaam Apostel nog steeds? Tijdens de paasvergadering gaf broeder Wiegman, apostel, aan dat er binnen het bestuur al langere tijd nagedacht wordt over de plaats en functienaam van de Apostel. Een goede zaak. Een 'zorgvuldig proces' betekent binnen het genootschap helaas meestal ook traag Wat betekent dat, om te zijn als de Oosterhuis laat zien en horen dat het woord 'God' in het Bijbelse geloofsverhaal een héél andere betekenis heeft dan de gangbare van 'een almachtig opperwezen'. Door het zingen van oude kerkliederen blijven wij ons ook in die verouderde theologie bewegen

Het bijbelse geloofsverhaal 'toont' een god wiens bedoeling en wil, wiens hartstocht en visioen het is, dat mensen uit Met deze 'god' kan een mens één worden. Niet samensmelten, niet 'een' in de betekenis van 'samenvallen mèt' - een persoon valt niet samen met een ander persoon. Twee 'personen', twee. In de ontmoeting ontstaan dan nieuwe betekenissen op het kruispunt van geloofsverhaal en levensverhaal. Het eigen verhaal zoals het echt is, kan in bibliodrama voor iemand een werkelijke verandering teweegbrengen. Door het spel wordt het verhaal in een bredere context geplaatst

Wat is Jodendom - JOODS LEVE

Je zou het een bron van leven of een bron van zijn kunnen noemen.'. Of dat dan god is, laten we in het midden. We zien iedereen ook als gelijke.. Berry: Ik prijs mezelf ook heel gelukkig dat ik apostolisch ben opgevoed. Ik heb mezelf nog nooit minderwaardig gevoeld in de 45 jaar dat ik hier rondloop Maar in de woorddienst op de eerste dag van de advent is het goed weer eens uitdrukkelijk de betekenis van advent in ons geloofsverhaal en spiritualiteit te noemen en bewust te beleven om des te intenser te kunnen genieten van de symbolen, rituelen en gewoonten van deze rijke tijd Het betekent dat wij ons, vanuit PGGM, met de juiste data in de hand, nog meer kunnen focussen op de vraag hoeveel dat een specifieke belegging doorwerkt in het klimaatrisico. De gesprekken hierover zijn daardoor niet alleen beter, omdat we betere afwegingen kunnen maken, we zien klimaatrisico inmiddels ook als financieel risico

Scheppingsverhaal (Genesis) - Wikipedi

geloofingesprek.nl wij geloven ook in gods verhalen, met name ook in jouw geloofsverhaal - en dat hoe niet te betekenen dat we eenzelfde geloofsinhoud hebben Dit geloofsverhaal biedt een antwoord op de angst die terreur en haat kunnen veroorzaken. Het is goed om ieder jaar weer het verhaal van dit kind, deze man, te horen en ons er door te laten inspireren. U bent van harte uitgenodigd 24 december De kerk open: 20.30 uur De samenzang: 21.30 uur Aanvang van de dienst: 22.00 uu Daarom des te feestelijker dat de dienst nu op deze manier gevierd kan worden en we zelfs weer mogen zingen. Alle liederen zijn door degene die belijdenis doen gekozen en 'vertellen' een persoonlijk geloofsverhaal. Naast de getuigenissen luisteren we naar een deel van Johannes 15 en staan erbij stil wat blijven in de liefde van God betekent Dat betekent dat het volk het woord zal doen: het gaat zijn weg en doet wat moet gedaan. Een weg bewandel je nooit alleen. Je bevindt je er altijd al bij voorbaat op met anderen. In het bijbelse geloofsverhaal is een roepingsverhaal een verschijningsverhaal, en omgekeerd Op Theologie.nl vind je honderden theologische artikelen, blogs en boeken. Lees nu gratis ons artikel over Van U is de toekomst. Theologie.nl is het verdiepend platform voor kerk, theologie en geloof

Veelgestelde vragen - apgen

Je hoeft geen expert te zijn om de Bijbel te lezen. Het antwoord zal dan ook steeds persoonlijk gekleurd zijn. Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar ik tracht die betekenis wel meer algemeen te verwoorden. Hoewel het nooit een wereldschokkende nieuwe ontdekking zal zijn, zal mijn lezing toch steeds iets nieuws hebben, omdat ze gekleurd is door. Levensverhaal is a research associate of en geloofsverhaal kunnen immers niet van elkaar losgemaakt worden. Alhoewel we ons gaan the Department of Practical verdiepen in de levenservaring van één enkele persoon in een specifieke context, stijgen de aldus Theology at the University of verkregen betekenissen boven deze situatie uit en kunnen ze bijdragen tot een beter begrip van Pretoria Preekje op 06-08-2020, Gedaanteverandering van de Heer. Broeders en zusters, wij vieren vandaag het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Jezus Christus gaat met drie van zijn apostelen, Petrus, Johannes en Jakobus, de berg Tabor op en opeens begint zijn gelaat te stralen als de zon en zijn kleed wordt verblindend wit Het geloofsverhaal stijgt op uit de onontkoombare daden: Misschien hechten veel mensen daar bijzonder weinig betekenis aan en kan het koningshuis ze heel weinig schelen te rekenen met wat wij aan betekenis ontvangen hebben. De beschrijving van het leven van Jezus zoals wij die doorgegeven krijgen via de vier evangelisten is geen historisch verslag. Het is geen naslagwerk van feiten maar geloofsverhaal van wat die man uit Nazareth teweeg heeft gebracht. Vier evangelisten beschrijven welke invloed hij heef

Op basis van vertrouwen in de betekenis van ons gedachtegoed én in de mensen met wie en voor wie wij samenwerken, concentreren wij ons de komende vijf jaar op drie punten: 1. Ons geloofsverhaal actualiseren en onze plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken. 2. Meerdere vormen van ontmoetingen op regionaal niveau ondersteunen, gericht o Kortweg gezegd heeft Van der Hoeven zich afgevraagd hoe het toch mogelijk is dat het symbool van de duivel in de moderne cultuur en subcultuur veelvuldig gebruikt wordt, dat de duivel ook in de beleving van veel gelovigen nog altijd een rol van betekenis speelt, maar dat hij door leidende theologen sinds de Verlichting min of meer is doodgezwegen, genegeerd, zelfs afgeschaft Oecumenische gastvrijheid betekent ook, het verlangen om de Godservaring van andere christenen te leren kennen en open te staan voor de geestelijke vruchten die eruit voortvloeien. Dat is genade. Dit ontdekken is een genade. Ik denk aan het verleden, in mijn land bijvoorbeeld. Toen enkele evangelische missionarissen aankwamen, stak een groepje. Uitzending gemist van Geloofsgesprek op Nederland 1. Bekijk deze uitzending van Geloofsgesprek dan nogmaals op Uitzendinggemist.ne

We willen nog meer van betekenis zijn voor onze omgeving en de wijk, voor kwetsbaren en voor elkaar. Door onze rijkdom te delen en praktische hulp te bieden, door het vertellen van ons geloofsverhaal, door er te zijn voor wie worstelt met levensvragen en door te oefenen in duurzaamheid 1 PROPEDEUSE Inhoudelijk competent A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client. A.0.1 geeft enkele toepassingsgerichte voorbeelden bij (leer)activiteiten A.0.10 speelt in op verschillen in beginniveau van leerlingen, pastoranten en cliënten A.0.11 toont basale kennis van het vak (zie kennisbasis) 1. kan. Doopsgezinden in en om de Domstad, mensen en hun geloofsverhaal. Deze tentoonstelling is een weergave van het fotoproject dat vorm kreeg tijdens het studieverlof van Renata Barnard, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Met een aantal gemeenteleden sprak zij over een (bijbel)tekst die voor hen van betekenis is Ignatius van Loyola, Het verhaal van de pelgrim, herzien en bewerkt door Mary Blickman, Ben Frie sj en Mark Rotsaert sj, derde druk, Averbode, 2010, 176 p, ISBN 978-90-317-2976-. Het is 1555 als de laatste hand wordt gelegd aan de oorspronkelijke tekst van dit boekje. Een jaar later zal de hoofdpersoon, Ignatius van Loyola, op [ Of iets echt gebeurd is, is voor Justitie een cruciale vraag. Voor de historicus ook. Maar voor zangers, dichters, schilders en gelovigen niet. De betekenis en de waarheid van het geloofsverhaal zijn niet gelegen in de vraag of het echt is gebeurd

In de protestantse gemeente De Voorhof in Kesteren zullen ze maar wat wijs zijn met hun dominee. Die heeft er toch maar mooi voor gezorgd dat van veertien betrokken kerkleden een uitvoerig geloofsportret in druk is verschenen, inclusief een mooie foto. In God is niet te vangen zijn hun verhalen opgetekend. Dominee Jan Offringa is Onze manier van vertellen is zo dat iedereen het verhaal mee kan beleven en betekenis kan geven vanuit zijn eigen leven. Als je het bijbelverhaal ziet als een geloofsverhaal of wanneer je het ziet als een oerverhaal over menselijke ervaringen en emoties, er valt altijd iets aan te beleven Preek op 01-04-2021, Witte Donderdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart Preek op 01-04-2021, Witte Donderdag, jaar B, diaken Eelke Ligthar Jan Blokker & zn vertellen de bijbel na. Voor wie de 2500 bladzijden van het oude en nieuwe testament toch wat veel zijn. 'Ineens, als de bijbel i Van deze site hebben we een geloofsverhaal en een 'brief voor jou' gebruikt als onderdeel van onze dienst. Het helpt om de betekenis van God in je leven op het spoor te komen

Alles wat u altijd al wilde weten over de doop - EO Visi

2020-4 De Kerk op haar best - Midden in de parochie. INHOUDSOVERZICHT. Dat er extraverte en introverte mensen zijn, dat is te zien in de jaarprogramma's van de charismatische vernieuwing: festivals met meer extraverte uitingen, zoals uitbundige lofprijzing, en stille retraites met een meer introvert karakter Wij geloven dat onze God om ons geeft en voor ons zorgt. Geen haar kan van ons hoofd vallen, zonder dat Hij er weet van heeft. Hij is zo op ons betrokken, Hij weet zelfs onze diepste gedachten. Hij weet wat wij nodig hebben. Ondanks dat God al weet wat wij nodig hebben, wil Hij toch dat wij met contact met Hem hebben door middel van het gebed

dat het Bijbelse 'geloofsverhaal' bij uitstek een plaats heeft in zo'n minimal identity. Eén enkel woord Eerst maar eens dat woord geloof. het oog op hun betekenis voor wat scholen hun leerlingen en studenten meegeven, voor samenleven in de schoolgemeen-schap en voor de profilering van confessioneel onderwijs geloofsverhaal. In drie avonden werken we aan dat stukje van je levensverhaal dat te maken heeft met het geloof. Terugkijken op je geloofsleven en stilstaan bij de betekenis van alles wat je hebt meegemaakt en gezien. Je geloofsverhaal schrijven maakt het niet alleen overzichtelijk, maar ook inzichtelijk 3.3.7 Israëls scheppingsverhaal. Het verdiepen van de betekenis van het scheppingsverhaal (Genesis 1:1-2:4a) in het licht van de volledige inhoud van de boekrol Genesis. De eerste twee bijdragen van deze serie presenteren het scheppingsverhaal als een grandioos verhaal, dat in eerste instantie als een geloofsbelijdenis kan worden opgevat Typisch voor een geloofsverhaal zijn de vele symbolen. Ik vraag de kinderen de beelden of symbolen te zoeken in de tekst van het verhaal. Ik raad hen aan goed te kijken naar het materiaal dat ik gebruikte om het verhaal te vertellen. Met behulp van een werkblad (zie hieronder) onderzoeken de kinderen verder de betekenis van de beelden en symbolen

Bijbelstudie les: Ingelijfd in Christus - Over de doop

Veertigdagentijd Geloofji

Geleverd in de Dienst van de Onderdompeling op zondag 19 juli in Wijkgemeente De Nieuwe Rank van de PG 's-Gravenzande. Waarom zou Ds. Henk Zeeman zich laten onderdompelen in wijkgemeente De Nieuwe Rank? Al meer als twee jaar mag ik gelovigen pastoraal begeleiden en helpen dit betekenisvolle liturgische gebaar te ondergaan. Het was een hele worstelin God is niet te vangen, maar dit neemt niemand ze meer af. Jan Offringa/Evert van Baren (red.), God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof, Skandalon Vught 2014, 224 pag., €16,50 isbn 9789490708856. 01/04/2014 In sommige landen en kerken betekent dit vaak letterlijk dat je een auto aan de kerk geeft met de gedachte dat je er twee of drie voor terugkrijgt. Deze aspecten van de mondiale groei van de Pinksterbeweging, de herkenbaarheid van het authentieke geloofsverhaal en de persoonlijke toewijding aan Christus persoonlijk geloofsverhaal zijn : - hoe ben ik tot geloof gekomen (of : hoe heb ik Chris-tus ontmoet) - wat betekent het geloof voor me in mijn leven, hoe heeft het m'n leven gestuurd, (eventueel een enkel hoogtepunt noemen), - wat betekent voor mij de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor. 10. Nadat de leider als eerste zijn/haar geloofsverhaal Jezelf tegenkomen betekent in hedendaagse taal: schrikken van jezelf, en je schamen. Doe ik zo, ben ik zo dat ik een ander laat barsten? In het bijbelse geloofsverhaal staat geschreven, in beelden en gelijkenis - sen, in Oud Oosterse poëtische taal, dat de God van Abraham, Izaäk e

Samenvatting Godsdienst 1 - Cursus - Ik geloof dat ik geloof godsdienst godsdienst in de klchool het werkplan godsdienst voor het katholie 22 mei 2018. In samenwerking met de Taakgroep Vieren organiseerde de kerkenraad een PGS-brede ontmoeting rond het thema 'vieren'. In deze bijeenkomst spraken ca. 90 gemeenteleden met elkaar over een aantal kernvragen rond vieren Lezing: Matteüs 14, 22-33 Wanneer de schrijver Harry Mulisch aan de oever van het meer van Galilea staat, ziet hij niet Jezus over het water wandelen. Er schiet alleen een waterskiër voorbij. Wat valt me deze opmerking tegen van een literaire schrijver. Als beste schrijver van Nederland - hij is ijdel genoeg om dat zelf Lees verder Link met het thema. Petrus twijfelde toen hij op het water liep. Ook Tomas twijfelt en wil Jezus zelf zien, voordat hij kan geloven. Met de methodiek van de Bijbelse symboolpanelen verkennen we de betekenissen in het verhaal, de figuren en vooral: de bewegingen

maar op de eerste plaats een geloofsverhaal, dat de bedoeling heeft ons zoekend geloof in Jezus te versterken. En het evangelie doet dit niet met exacte informatie voor allen (historisch waar in de zin van universeel wetenschappelijk), maar wel met beeldrijke verhalen waarvan gelovigen de diepere betekenis kunnen ontdekke Ken je de betekenis van je eigen naam? In het boek Ruth hebben de namen en hun betekenis een eigen rol in het verhaal. De vader heet Elimelech dat betekent 'mijn God is koning'. De moeder heet Noömi dat beteken liefelijke, de gelukkige. Zij hebben twee zonen Machlon, dat betekent ziekte en Kiljon dat betekent zwakte Bij hem gaat het niet om het geloofsverhaal op zichzelf, wat die tekstgeschiedenis duidelijk maakt over de betekenis die die verhalen hebben gehad Maar zeer velen, ook christenen èn atheïsten, zijn niet of nauwelijks geïnformeerd over de strekking en betekenis van het zogeheten Boek der boeken. In het leerhuis proberen wij de verhalen die ons over God en mensheid zijn overgeleverd (aangepraat?) te confronteren met de oorspronkelijke tekst van het bijbelse geloofsverhaal, en stellen alle vragen die dat in ons oproept

Het lijkt wel alsof gelovigen per definitie niet genuanceerd kunnen zijn en ook altijd traditioneel zijn in de slechte betekenis: namelijk vasthouden aan zoals het altijd is geweest. Nou is dat niet een privilege van gelovigen, anderen in onze samenleving kunnen daar ook wat van, maar dat het onjuist zou kunnen zijn is moeilijk uit te leggen en ik heb daar altijd wel behoefte aan Bibliodrama. Centrum voor Bibliodrama, is de opleiding tot professioneel begeleider van bibliodrama. waaraan ik als docent verbonden ben. Je kunt bijbelverhalen horen, lezen, analyseren, overwegen, schilderen; en je kunt je er spelenderwijs in verdiepen. In bibliodrama ontdekken we spelenderwijs. de betekenis van oude teksten voor ons leven nú

Dat lijkt me dan ook de betekenis van de uitspraak dat Jezus Gods zoon is. Het is de aanduiding dat deze mens Gods bedoeling, beeld en gelijkenis van hem te zijn, overtuigend heeft waargemaakt EEN ANDERE CATECHISMUS 7 Intussen groeide in leerhuis, liturgie en prediking van de Ekklesia Amsterdam, in 1960 door Jan van Kilsdonk s.j. opge- richt als Amsterdamse Studentenekklesia, geleidelijk een nieuwe, ondogmatische visie op het 'christelijk geloof' Ze zijn kinderen van God - onze broeders - en bovendien betekent het ontvankelijk zijn voor wat God in hun leven heeft bewerkt. Oecumenische gastvrijheid vraagt om beschikbaarheid om de anderen te horen door aandacht te hebben voor hun persoonlijk geloofsverhaal en voor het verhaal van hun gemeenschap Het mysterie van de ten hemel opneming van Maria. Zij, bij wie God thuis mocht zijn, is nu definitief bij God thuis. Het feest van de ten hemel opneming van Maria is ook ons feest. Wat zij nu heeft ontvangen, zullen wij ook eens ontvangen. A2014MTHO Eucharistieviering in de parochie van De H. Au.

Om de betekenis van dit evangelie op het spoor te komen dienen wij ook te bedenken. dat Jezus vlak van tevoren voor het eerst met zijn leerlingen had Niet los van Mozes en Elia, niet los van het geloofsverhaal dat begint bij Abraham - denken we aan de eerste lezing van vandaag. Maar evenmin los van al degenen die proberen in Jezus. De Madonna met kanunnik Joris van der Paele is een schilderij van Jan van Eyck dat zich in het Groeningemuseum in Brugge bevindt. Na het Lam Gods is dit het grootste schilderij dat van Jan van Eyck bewaard is gebleven en zeker het grootste alleenstaande paneel dat van Van Eyck is bewaard gebleven. Het is een van de vier authentieke werken van Jan van Eyck die nog in een Belgische collectie.

Les 5.6 (week 17) - Religionum v

GZB commissie. De commissie is een 'orgaan van bijstand' van de Algemene Kerkenraad. Dat wil zeggen dat de commissie opereert onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad. We werken als commissie nauw samen met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) in Driebergen. Taken: het vergroten van betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk In onze eigen zoektocht naar de betekenis van ons bestaan hebben we houvast gevonden in het bijbelse verhaal. De mensen, de verhalen, ze roepen herkenning op, of Zo begint dus ons geloofsverhaal, het geloofsverhaal van de grote godsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam

Rotterdamse Overdenking in Coronatijd - 'Hij is een

Ad de Keyzer - Bachs grote passie, een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. 475 bladz. geïllustreerd Uitg. Adveniat/Halewijn ISBN 9789492093059. Bron: Michel Dutrieue; Stretto - Magazine voor kunst, geschiedenis en muziek. (stretto.be), , 11 augustus 2018 Rik Devillé is daar gaan wonen na zijn vele jaren dienst als pastoor in de Don Boscoparochie te Buizingen. Ons gesprek had plaats op 2 december jl., een paar dagen nadat De Morgen op 24 november een interview met Rik publiceerde. Onder de kop Rome is de kanker van de kerk. Bijna 20 jaar geleden schreef je De laatste dictatuur Ook in deze tweede kerkdienst staat het geloofsverhaal centraal, wat vorige week verteld is. Het is een rijk verhaal, waar waardevolle geloofslessen in verborgen liggen. We zullen het verhaal kort geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp Midden de jaren '90 echter stokte deze vooruitgang. We kregen het gevoel dat we een heel eind teruggeworpen werden in de tijd en dit werd voor ons een 'crisismoment', crisis in de betekenis van 'onderscheiden'. Ofwel bleven we - zoals zoveel generatiegenoten - heel stilletjes weg uit het kerkelijke geloofsverhaal

12 januari 2020 Thema: Jezus en Johannes de Doper; twee

Vijf broden en twee vissen: samen op weg met de bijbel als bron Tien '5 broden en 2 vissen' had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen.Toch veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg voor iedereen Het zijn verhalen met een diepere betekenis voor ons, gelovige mensen, nu. Jezus heeft een doofstomme genezen 2000 jaar geleden. Maar dit verhaal is in het heilig evangelieboek opgenomen als geloofsverhaal en het gebeurt vandaag opnieuw, hier binnen onze gelovige gemeenschap, echter dan ooit. Jezus geneest vandaag al het doofstomme in ons Maar hij doet meer dan een tour langs de stal, hij verbindt dat met het geloofsverhaal. Want deze inspirerende priester wordt niet voor niets de butler van God genoemd. Bron: RKK. Meer afleveringen van Geloofsgesprek. Uitzending gemist op 22 December 2013. Uitzending gemist Nederland 2 Dat betekent dat je dienstbaar bent aan de groei van de kinderen die jou zijn toevertrouwd. Daarin kun je iets betekenen in de mate waarin zij jou toelaten. Een klein kind is volledig afhankelijk, maar later wordt dat een ander verhaal Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.